top of page

Reglement voor Tuchtrecht

07.6000 versie 2019-001

Tuchtrecht

Tuchtrecht na uitspraak Geschillencommissie

Alle leden van de VIV zijn aangesloten bij een rijks-erkende geschillenregeling. Na een uitspraak van een Geschillencommissie bestaat de mogelijkheid om een klacht alsnog voor te leggen aan een tuchtcollege. Indien de geschillencommissie een klacht niet ontvankelijk verklaart, kan de klacht ook rechtstreeks aan het tuchtcollege worden voorgelegd. VIV leden die zijn opgenomen in het register van de RBCZ zijn onderworpen aan het tuchtrechtreglement van TCZ.

 

Reglement voor het Tuchtrecht

 

Artikel 1 - Definities

In deze regeling wordt verstaan onder: VIV: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, waar de Therapeuten bij zijn aangesloten. Tuchtrecht Reglement: Dit document legt de procedure en de voorwaarden vast voor de beoordeling of het handelen dan wel het nalaten daarvan in het kader van een behandeling door een therapeut, waarover door een klager een klacht is ingediend voor niet bij RBCZ geregistreerde therapeuten. Therapeut(en): De beroepsbeoefenaar (beroepsbeoefenaren), die lid is (zijn) van de VIV. Cliënt: Iedere natuurlijk persoon, die wordt behandeld of is behandeld door een Therapeut. Behandeling: De werkzaamheden die de therapeut geacht wordt te verrichten, op basis van zijn opleiding en beroepscodes, zoals omschreven in de Statuten en Huishoudelijke Reglement, de praktijkcode en beroepscode. Klager: degene, die een klacht indient bij het Tuchtcollege. Klacht: het schriftelijke verzoek van een (ex)cliënt om een oordeel van het Tuchtcollege, waarbij de handelswijze van de therapeut wordt getoetst en een oordeel wordt gegeven ter zake de vraag of het handelen of nalaten in verband met de behandeling door de therapeut aan de cliënt, in strijd is (geweest) met het doel van de behandeling. Het handelen, waarover geklaagd kan worden, heeft niet langer dan drie jaar geleden geteld van datum van het indienen van de klacht bij het Tuchtcollege, plaatsgevonden en de therapeut was ten tijde van het verrichten daarvan aangesloten bij de VIV. Tuchtcollege: Dit is het college, dat de klacht behandelt en een oordeel geeft over de voorgelegde klacht. Het college bestaat uit minstens drie en uit maximaal vijf leden. In geval van RBCZ geregistreerde VIV leden is dit het Tuchtcollege complementaire Zorg.

Artikel 2 - Doel van het Tuchtreglement.

Het Tuchtrecht Reglement heeft tot doel de procedure vast te leggen voor toetsing of het handelen dan wel het nalaten daarvan in het kader van een behandeling van een cliënt door een therapeut.

Artikel 3 - Partijen die een klacht kunnen indienen

Klagers kunnen zijn:

a. de rechtstreeks belanghebbende, waaronder in ieder geval begrepen: de cliënt(e).

b. Cliënt en/of de (wettelijke) vertegenwoordiger van de cliënt.

Artikel 4 - Personen tegen wie een klacht kan worden ingediend

Iedere therapeut, die handelingen heeft verricht dan wel heeft nagelaten in het kader van een behandeling van een cliënt op voorwaarde dat de therapeut op het moment van het verrichten ervan, aangesloten was bij de VIV.

Artikel 5 - Onderwerpen die vallen onder het Tuchtrecht

Iedere handeling, waaronder wordt begrepen het nalaten iets te doen, in het kader van een behandeling door een therapeut en die niet langer dan drie jaar geleden, geteld van datum van het indienen van de klacht bij het Tuchtcollege, heeft plaatsgevonden op voorwaarde dat de therapeut op het moment van het verrichten ervan, aangesloten was bij de VIV.

Artikel 6 - Het indienen van een klacht bij het Tuchtcollege

Het schriftelijk document van de klacht bevat tenminste:

a. Vermelding van de naam en werkadres van de therapeut over wie geklaagd wordt.

b. Een omschrijving van de gedraging bestaande uit het handelen of het nalaten daarvan door de therapeut, welke de aanleiding is voor het indienen van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van data, feiten en omstandigheden.

c. Vermelding van de gronden van de klacht.

d. De dagtekening en handtekening van de klager dan wel diens (wettelijke) vertegenwoordiger.

Tevens:

a. De relevante persoonlijke gegevens van de cliënt.

b. Het belang dat de klager bij het indienen van de klacht heeft.

c. De aard van de relatie met de cliënt.

 

Artikel 7 - Ontvangst secretariaat

Het secretariaat toetst uitsluitend of de klacht over een aangesloten lid zijn hoedanigheid van therapeut betreft. Het secretariaat zal zodra zij het document met de klacht van de klager heeft ontvangen, de klager de ontvangst daarvan schriftelijk bevestigen evenals de ontvangstdatum van de klacht. In het geval dat de klager de klacht per aangetekende post heeft verzonden geldt als datum van ontvangst, de datum op het bewijs van ontvangst van het aangetekende postdocument. Vanaf het moment van ontvangst door het secretariaat is de procedure aanhangig. Het secretariaat informeert het dagelijks bestuur en zal de klacht aan haar voorleggen.

Artikel 8 - Behandeling secretariaat

Het secretariaat onderzoekt of het ingediende document aan alle vereisten van een klacht voldoet als omschreven in artikel 6 lid 1 en 2 van het Tuchtrecht Reglement en zal de klager berichten als niet aan alle vereisten is voldaan met het verzoek dit binnen de gestelde termijn van vier weken alsnog te doen.

Artikel 9 - Niet-ontvankelijkheid van de klacht

De Voorzitter van het Tuchtcollege kan besluiten de klacht niet verder te behandelen door de klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn klacht. Dit vindt plaats indien de klager niet binnen de gestelde termijn de missende onderdelen van de klacht aanvult.

De voorzitter van het Tuchtcollege legt dit besluit in een schriftelijk en met redenen omklede beslissing vast, welke zij stuurt naar het secretariaat. Deze stuurt deze door aan klager en therapeut.

 

Artikel 10 - Verweer

Zodra aan alle vereisten voor het indienen van de klacht is voldaan, stuurt het secretariaat de klacht door naar de therapeut tegen wie de klacht is ingediend met het verzoek daar binnen 4 weken na dagtekening schriftelijk op te reageren. Het secretariaat stuurt de klager na ontvangst van het verweer c.q. de reactie van de therapeut een afschrift, en brengt klager en de therapeut op de hoogte van het verdere verloop van de klacht.

Artikel 11 - Beslissing Tuchtcollege

Tijdens het vooronderzoek kan het Tuchtcollege naast het bestuderen van de door de klager en de therapeut ingediende documenten zelf ook onderzoek verrichten en deskundigen horen. Zij houdt het bestuur van de vorderingen in het onderzoek op de hoogte. Zodra het Tuchtcollege voldoende informatie heeft verzameld, sluit zij het onderzoek en neemt zij binnen een periode van 4 weken na het afsluiten van het vooronderzoek één van de twee beslissingen:

a. De klacht is kennelijk ongegrond en de klacht wordt niet verder behandeld.

b. De klacht wordt gegrond verklaard.

 

Artikel 12 - De klacht is ongegrond

De klager en therapeut ontvangen een schriftelijk een met redenen omkleed bericht, waarin de argumenten en overwegingen zijn vermeld, welke geleid hebben tot de ongegrondverklaring, met de mededeling dat wordt overgegaan tot sluiting van het dossier. Het bestuur wordt dienovereenkomstig geïnformeerd.

Artikel 13 - De klacht is gegrond

Indien het Tuchtcollege de klacht gegrond acht, kan zij een of meerdere van de Disciplinaire Maatregelen opleggen. Het Tuchtcollege doet geen uitspraak over een eventuele civielrechtelijke aansprakelijkheid. Voor het secretariaat en alle leden van het Tuchtcollege, ongeacht of zij gewraakt zijn of niet, geldt een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het gehele dossier.

De beslissing wordt gezonden aan:

a. De klager(s)

b. De therapeut, over wie geklaagd is

c. Het bestuur van de VIV

d. De voorzitter van de Klachtencommissie

 

Artikel 14 - Maatregelen

De mogelijke Disciplinaire Maatregelen zijn:

a. Een waarschuwing;
b. Een voorwaardelijke schorsing voor bepaalde tijd van maximaal 5 jaar van de therapeut uit het register van de VIV;

c. Een onvoorwaardelijk schorsing voor bepaalde tijd van maximaal 5 jaar van de therapeut uit het register van de VIV;

d. Verwijdering van de therapeut voor onbepaalde tijd uit het VIV register.

 

Artikel 15 - Tussentijdse beëindiging

De Tuchtrechtprocedure kan, voordat het Tuchtcollege een eindoordeel heeft gevormd over de klacht, in de volgende gevallen beëindigd worden:

a. De klager trekt zich uit de procedure terug tenzij de therapeut, tegen wie de klacht is ingediend, verzoekt om voortzetting van de Tuchtrechtprocedure.

b. De therapeut, tegen wie de klacht is ingediend, overlijdt.

 

Artikel 16 - Beroep tegen beslissing Tuchtcommissie

Tegen een beslissing van de Tuchtcommissie staan vooralsnog geen verdere voorzieningen open. Het Nederlands recht is van toepassing.

bottom of page