top of page

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Een dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier eventuele extra gegevens opgenomen die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om de privacy van mijn cliënten te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van mijn cliënt. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit een dossier kunnen indien noodzakelijk, ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming.

• Voor waarneming van mijn praktijk door een (vooraf benoemde) collega, tijdens mijn afwezigheid.

• Voor geanonimiseerd gebruik bij intercollegiale toetsing.

• Voor administratieve doeleinden: agendabeheer, en een klein deel van de gegevens uit een dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en aangifte kan doen bij de belastingdienst. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van gegevens, dan zal ik mijn cliënten altijd eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota kan gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar:
• Naam, adres en woonplaats
• Geboortedatum
• Behandel data
• Korte beschrijving van de behandeling (meestal Psychosociale therapie)
• De kosten van de behandeling(en)

bottom of page